Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Vědecká konference Mongolská expanze a její vliv na vývoj v euroasijské oblasti ve 13. a 14. století, Ostrava, 4.–8. 10. 2016

PROGRAMME:

  • místo konání: 4.-8. 10. 2016, Ostrava, Česká republika, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
  • pořadatel: Katedra historie ve spolupráci s Centrem pro výzkum středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
  • jednací jazyky: angličtina, ruština (zajištěno simultánního tlumočení z a do těchto jazyků)

Motto:

Proces vzniku Mongolské říše za vlády Čingischána, její následná expanze, kulminace územního rozsahu v průběhu 13. století a rozpad na dílčí územní jednotky ovládané několikerými pokoleními Čingischánových nástupců ve století čtrnáctém, představuje jeden z nejpozoruhodnějších dějinných příběhů, v jehož průběhu došlo k vzájemnému propojení historického vývoje v rámci rozsáhlého prostorového horizontu zaujímajícího podstatnou část euroasijské oblasti. Jakkoli se přímé dopady formování Mongolské říše a expanzivní politiky jejích vládců odrazily především v osudech tehdejších asijských a východoevropských státních celků, nelze pominout význam invaze směřující západním směrem. Ta na počátku 40. let 13. století hluboce zasáhla do rozložení politických i hospodářských sil ve střední Evropě a nasměrovala na několik příštích desetiletí zdejší vývoj. Současně též vyvolala reakce v západoevropské kulturní oblasti. Dokladem toho jsou nejen snahy Ludvíka IX. o navázání styků s chánem za účelem vytvoření aliance ve válkách ve Svaté zemi, ale i poměrně četná poselství směřující ke dvoru mongolských vládců.

V tomto kontextu náleží mezi hlavní cíle připravované mezinárodní konference „Mongolská expanze a její vliv na vývoj v euroasijské oblasti ve 13. a 14. století“ tematizace vývoje Mongolské říše a pokus o pokud možno komplexní uchopení dopadu expanzivní politiky mongolských chánů jakožto fenoménu, jenž propojil geograficky a kulturně zdánlivě nesouvisející geografické a mentální horizonty středověkého světa. K dalším impaktům konference bude vzhledem k jejímu mezinárodnímu a především euro-asijskému formátu náležet především potencionální otevření širokého komparačního pole v pohledech na danou problematiku.

Problémové okruhy:

  • Proces vytvoření Mongolské říše a principy její integrity a stability
  • Čingischán a jeho panovnická dynastie (moc, charisma a propaganda v politické strategii)
  • Proces expanze Mongolské říše v asijských oblastech a jeho základní mezníky (způsoby realizace expanzivní politiky a její aktéři)
  • Mongolská tažení do východní a střední Evropy (průběh a výrazné mezníky invaze; krátkodobé a dlouhodobé dopady mongolského vpádu ve střední Evropě)
  • Křesťanský Západ a Mongolové (reakce na Mongolskou invazi do střední Evropy; obraz cizího ve středověké kultuře)
  • Rozpad jednotné Mongolské říše a osudy jejích „nástupnických“ států ve 14. století (Čagatajské říše, říše Ílchánů, Jüanské říše a Zlaté hordy)

V případě zájmu o účast prosím kontaktovat Euroasijské akademické fórum eaaf@osu.cz nebo organizátora konference dr. Roberta Antonína robert.antonin@osu.cz. Těšíme se na shledanou s Vámi v Ostravě.

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
organizátor konference

 (1/70) (2/70) (3/70) (4/70) (5/70) (6/70) (7/70) (8/70) (9/70) (10/70) (11/70) (12/70) (13/70) (14/70) (15/70) (16/70) (17/70) (18/70) (19/70) (20/70) (21/70) (22/70) (23/70) (24/70) (25/70) (26/70) (27/70) (28/70) (29/70) (30/70) (31/70) (32/70) (33/70) (34/70) (35/70) (36/70) (37/70) (38/70) (39/70) (40/70) (41/70) (42/70) (43/70) (44/70) (45/70) (46/70) (47/70) (48/70) (49/70) (50/70) (51/70) (52/70) (53/70) (54/70) (55/70) (56/70) (57/70) (58/70) (59/70) (60/70) (61/70) (62/70) (63/70) (64/70) (65/70) (66/70) (67/70) (68/70) (69/70) (70/70)

Aktualizace: 02. 06. 2015


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2019
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt