Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

FF OU otevírá nový studijní obor Čeština pro cizince

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (FF OU) vyhlašuje podle § 49 odst. 5 a 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro přijímání ke studiu pro dodatečně nabízený studijní obor:

Čeština pro cizince

(jednooborové studium), navazující magisterský studijní program N7310 Filologie,
prezenční forma studia.

Pravidla pro přijetí jsou totožná jako Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 na FF OU s výjimkou níže uvedeného:

 • Lhůta pro podání přihlášek elektronickou formou je do 30. dubna 2015 (upozornění: pouze řádným způsobem uhrazená přihláška je platná).
 • Uchazeč je povinen nejpozději do 4. května 2015 zaslat na adresu fakulty spolu s vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzí přihlášky 3 níže uvedené materiály:
  1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše:
   1. dosavadní vysokoškolské studium,
   2. motivaci ke studiu češtiny v NMgr. studiu, včetně zhodnocení své jazykové úrovně,
   3. odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské diplomové práce,
   4. další plány po ukončení studia.
  2. Charakteristika bakalářské práce v českém jazyce (min. rozsah 1 800 znaků, max. rozsah 3 600 znaků), v níž uchazeč popíše její téma, materiál, zvolené metody a závěry.
  3. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků).
 • Kritéria pro přijetí: Text motivačního dopisu, charakteristiky bakalářské práce a strukturovaného životopisu bude ohodnocen max. 100 body. Hodnotí se zejména jazyková správnost textu (gramatika, adekvátnost používaných lexikálních prostředků a syntaktických struktur, pravopisná stránka), schopnost písemné formulace zadaných témat v češtině a zájem o obor, včetně zaměření předchozího studia.
 • Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. V případě chybné platby je uchazeč povinen poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby nejpozději do 4. května 2015 byl připsán na účet univerzity. Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita v Ostravě účtuje storno poplatek ve výši 100,--Kč. Veškeré případné nesrovnalosti v podávání přihlášek lze řešit nejpozději do 4. května 2015. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!
 • Upozornění - nabízený studijní obor je určen pouze cizincům-nerodilým mluvčím!
Aktualizace: 03. 03. 2015


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2019
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt